Arbeidsveiligheid: veel te belangrijk om losjes mee om te springen

Ongevallen op het werk, dat is iets wat je echt absoluut wilt voorkomen. De ellende, de kosten... je moet er niet aan denken. Dus je wilt meer dan alleen voldoen aan minimunvereisten.

Natuurlijk neem je de zorg voor goede en veilige arbeidsomstandigheden serieus. Maar het is gespecialiseerd werk. Heb je voldoende kennis in huis, zodat je alle facetten hiervan optimaal kunt beheersen?

KWA is specialist op het gebied van arbeidsveiligheid. Hieronder geven wij een overzicht van de taken waarbij wij je kunnen ondersteunen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De RI&E is een instrument voor het in kaart brengen van risico's binnen je bedrijf. Volgens de Arbowet ben je als werkgever verplicht deze op te stellen. Een lastige opgave?

KWA kan je helpen dit écht goed uit te voeren. Zodat je niet alleen aan de regeltjes voldoet, maar er ook als organisatie optimaal profijt van hebt.

Je kunt bij ons terecht voor ondersteuning bij:

  • een gedegen en systematische inventarisatie van de risico’s
  • een beoordeling van de risico’s en adviezen om deze te beperken
  • de opstelling van een plan van aanpak
  • periodieke controle of de RI&E nog actueel is

Meer weten? Download ons productblad RI&E [hyperlink].

Arbomanagementsysteem

Als werkgever heb je een verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de gezondheid van je werknemers. Een hulpmiddel om systematisch te werken aan optimale arbeidsomstandigheden is de norm ISO 45001 Gezond en Veilig werken, die sinds het voorjaar van 2018 OHSAS 18001 vervangt.

KWA-directeur Henk Kwakernaak was voorzitter van de normcommissie die gewerkt heeft aan de totstandkoming van deze nieuwe norm. Wij kennen hem dus door en door.

Wil je aan de slag met ISO 45001 en je bedrijf laten certificeren? KWA maakt graag een afspraak om samen te bekijken waar je ondersteuning nodig hebt en wat wij kunnen betekenen.

Bedrijfsnoodplannen (calamiteitenplannen)

Brand, een explosie, een ernstig ongeval, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen …. Je hoopt natuurlijk dat het niet gaat gebeuren, maar ondanks alle voorzorgen zijn calamiteiten nooit helemaal uit te sluiten. Mocht zich zo’n situatie voordoen, dan is het zaak dat iedereen weet hoe hij moet handelen en hoe de gevolgen zoveel mogelijk kunnen worden beperkt.

KWA helpt met het opstellen van een noodplan waarin wordt beschreven hoe moet worden gehandeld bij een calamiteit.

Onderzoek na een ongeval

Net na een ongeval hebt je maar één ding aan je hoofd: de schade voor je medewerkers, je bedrijf en voor de omgeving zo klein mogelijk te houden. Maar als de rust is teruggekeerd, wil je natuurlijk weten wat er fout is gegaan en hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden.

Om hier zicht op te krijgen, is een ongevallenonderzoek onontbeerlijk, en dat kun je het best laten uitvoeren door een partij die deskundig is en met een onafhankelijke blik naar de gebeurtenis kijkt.

KWA is zo’n partij.

VGM-plan

KWA heeft veel kennis van en ervaring in de bouw- en aannemerswereld in huis. Vanuit die achtergrond zijn wij goed in staat steun te bieden bij de opstelling van VGM-plannen voor bouwprojecten.

Een VGM-plan heeft tot doel veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten gedurende het hele (bouw)proces, van ontwerp tot en met uitvoering, te coördineren en vast te leggen. Voor veel bouwprojecten is een VGM-plan wettelijk verplicht.

Een VGM-plan is geen statisch document, dat je aan het begin vaststelt en vervolgens onveranderd blijft: het wordt continu aangepast aan de actuele stand van zaken van het project of de actuele situatie op de bouwplaats.

KWA begeleidt je graag vanaf de ontwerpfase om te zorgen dat je VGM-plan goed doortimmerd is en dat je project echt veilig en verantwoord wordt uitgevoerd.

Explosieveiligheidsdocument

Sinds 1 juli 2003 moeten alle nieuwe installaties en gebouwen in overeenstemming zijn met de Europese "ATEX"-richtlijnen. Deze richtlijnen geven minimumvoorschriften voor veilig en gezond werken in een explosiegevaarlijke omgeving.

KWA ondersteunt je met adviezen en kan het vereiste explosieveiligheidsdocument voor je opstellen.

Veiligheidsstudies

Een HAZOP-studie (HAZard & OPerability) is een screening van een industriële installatie op gevaren en onwenselijke situaties. Deze moet worden uitgevoerd wanneer een nieuwe installatie wordt ontworpen, en vervolgens steeds wanneer er belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd.

De HAZOP is belangrijk om de veiligheid van processen te verbeteren en de bedrijfszekerheid te vergroten. Ook vormt deze studie een startpunt voor de gevarenidentificatie conform BRZO wet- en regelgeving.

KWA beschikt over de gespecialiseerde kennis en ervaring om deze studie optimaal uit te voeren.

CE-markering

Wil jouw bedrijf een product op de Europese markt brengen waarvoor CE-markering vereist is?

KWA kent de regels die moeten worden nageleefd en de procedures die moeten worden gevolgd. Wij kunnen je daardoor deskundige ondersteuning bieden voor de beoordeling en de opstelling van de conformiteitsverklaring.

bottom-banner-trans